Huomautuksia

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS)

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen (KAS) huomautuksessa todetaan, että ”Kotkan arvokkain harjumuodostuma mantereen puolella sijaitsee Itärannan kaavaluonnosalueella. Toinen vastaavanlainen harjumuodostuma on Lehmäsaaressa. Itärannan maakunnallisesti merkittävä muodostuma (Suulisniemi-Hiekkaniemi) rajoittuu itäisiltä osiltaan mereen, länsipuolella on kallioalueita.” 

Koko Äijänniemen metsäksi kutsuttu alue sen itäisiltä rannoilta aina Paaskalliolle saakka on juuri tätä arvokasta harjualuetta.

Rantatontit on suunniteltu rakennettaviksi juuri niille alueille, jotka KAS:n selvityksen mukaan ovat harjugeologisesti arvokkaimpia alueita. Ympäristökeskus haluaa myös muistuttaa, että toteutuessaan kaava hävittää arvokkaan harjumuodostumakokonaisuuden luonnontilaisine tai luonnontilaisten kaltaisine harjurantoineen.

Oheisessa kartassa on esitetty luontoarvoiltaan merkittävät kohteet.
linkki. Itärannan kaava.Luontokohdekartta.  

Alla on muutamia lainauksia Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen huomautuksesta:

”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät tai yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”

”Maankäyttö- ja rakennuslain 5§:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä kulttuuriarvojen säilymistä. Asemakaavan sisältövaatimuksissa (MRL 54§) edellytetään kaava laadittavaksi siten, että luodaan edellytykset terveelle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Luonnonympäristöä tulee asemakaavaa laadittaessa vaalia, eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.”

Lue  Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen huomautus kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.
Lue  Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen huomautus kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.(KUVA)

Kotkan ympäristöseura ry

Kotkan ympäristöseura ry toteaa kaupungille lähettämässään muistutuksessa, että nykyisellään harjun arvoa ei ole otettu täysimääräisesti huomioon. Sekä Kotkan ympäristöseura ry että Kotkan ympäristölautakunta ovat todenneet, että nyt rakennettavaksi suunniteltu alue sijoittuu osin luonnontilaisena säilyneelle ja sellaisenaan arvokkaalle ranta-alueelle. Kotkan Ympäristöseura toteaa, että Hiekkaniemi ja siitä etelään jatkuva harjun selkä tulee säästää rakentamiselta, tontteja ei tule kaavoittaa rantaan asti ulottuviksi, pohjavesialueet tulee ottaa huomioon ja kaatopaikka-alueet on kunnostettava.

Lue  Kotkan ympäristöseuran huomautus kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Kotkan Luonto ry

Kotkan Luonto ry ”huomauttaa, että Kotkan kaupungin alueella on hyvin vähän Hiekkaniemen kaltaisia luonnontilaisia ranta-alueita. Sekä luonnon- että maisema-arvoiltaan merkittävien alueiden kaavoitus asumiskäyttöön ei edesauta kuntalaisten viihtyvyyttä. Yhdistyy näkee ristiriitana sen, että Kotka hakee mainetta merikaupunkina, mutta samalla estää kuntalaisten ulkoilumahdollisuudet maisemallisesti kauniilla ja luonnontilaisella merenrannalla.”

Lue Kotkan Luonto ry:n huomautus kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.(PDF)