Luontoarvot


Kaavaluonnosalue on erittäin merkittävä luonto- ja maisema-arvonsa vuoksi. Alue on lähes kokonaisuudessaan arvokkaaksi luokiteltua harjualuetta.  Alue on merkitty myös Suomen suojeltavien harjujen luetteloon Etelä-Kymenlaakson arvokkaimpana harjualueena.  Katso oheisesta linkistä luontokohdekartta, oranssilla katkoviivalla merkitty harjualueen rajaus.
Itärannan kaava -->Luontokohdekartta.

Koko kaavaluonnosalue Paaskallion lakea lukuun ottamatta on myös tärkeää pohjavesialuetta. Rakentamisella vaarannettaisiin myös pohjavesialueiden säilyminen pilaantumattomina.

Kaavoitettavan alueen kaakkoiskulmalla (Ahlströmin edustushuvilalta ja aallonmurtajalta pohjoiseen suuntautuvalla rantaosalla) sijaitsee luonnontilainen hiekkaranta ja merenrantaniitty, jotka kuuluvat luonnonsuojelulain mukaisiin mahdollisesti suojeltaviin luontotyyppeihin. Juuri tälle alueelle on suunniteltu suurimmat rantatontit (6 kpl á 2500m2). Riittäviksi suojelutoimiksi on ehdotettu s-1-osa-aluemerkintää, joka rajoittaisi puunkaatoa kapealla rantakaistaleella ja määräisi asuinrakennukset sijoitettaviksi rantatonttien ylärinteeseen. Mielestämme nämä toimet eivät ole luonnonsuojelullisesti riittäviä. Ranta tulisi säilyttää rakentamattomana.

Myös Hiekkaniemellä ja sen lähialueilla, Paaskalliolla ja sen eteläpuoleisella lehtolaikulla on paikallista arvoa luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta.

Kotkan kaupungin ja Ahlström Oy:n teettämän luontoselvityksen mukaan alueen koillisosan luonnontilainen ranta on arvokas luonnon monimuotoisuuden, maiseman ja virkistyskäytön kannalta. Erityisesti alueen iäkäs rantapuusto tulisi säilyttää. 
Tälle Hiekkaniemen lähialueelle, yhdelle maisemallisesti arvokkaimmista ranta-alueista, on kaavaluonnoksen mukaan suunniteltu suuria rantatontteja (10 kpl a´2500m2). Riittäviksi suojelutoimiksi on tällekin alueelle ehdotettu s-1-osa-aluemerkintää, joka rajoittaisi puunkaatoa kapealla rantakaistaleella ja määräisi asuinrakennukset sijoitettaviksi rantatonttien ylärinteeseen. Mielestämme nämä toimet eivät tälläkään rantaosuudella ole luonnonsuojelullisesti riittäviä. Myös tämä rantaosuus tulisi säilyttää rakentamattomana.

Oheisessa luontokohdekartassa on esitetty alueen luontoarvot.
Erityisen tärkeitä ovat punaisella viivoituksella merkityt alueet, ja varsinkin alueen kaakkoiskulma, jonne on kaavoitettu suurimmat rantatontit. Tämä alue on merkitty myös alueeksi, joka pitäisi suojella mahdollisesti myös luonnonsuojelulain mukaan. Vastaava suojelumerkintä on Äijänniemen uimarannan alueella. 
Itärannan kaava -->Luontokohdekartta.

Mielestämme kaavaluonnoksessa ei ole riittävästi otettu huomioon luonnonsuojelullisia näkökohtia tai ne ovat jääneet maanomistajan toiveiden jalkoihin. Maanomistajan (Ahlström Oy) ensisijainen toivomus on, että alueelle kaavoitettaisiin mahdollisimman paljon suuria ja houkuttelevia rantatontteja maksukykyisille ostajille.

Lue myös oheinen artikkeli harjun geologisesta merkityksestä.
linkki Jukka Timperin lehtijuttuun

 

  • Viralliset huomautukset kaavaluonnoksesta

  • Kaupungin vastineet huomautuksiin

  • Ahlström Oy:n vastine
  •