Mitä haluamme?


Vetoamme kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja kaupungin maankäytöstä päättäviin virkamiehiin, jotta he palauttaisivat Itärannan asemakaavaluonnoksen uudelleenarviointiin, tarkistaisivat luonnonsuojelulliset näkökohdat, jotka aiemmassa päätöksenteossa ovat jääneet vaille tarpeellista huomiota ja säilyttäisivät tämän ainutlaatuisen luontoalueen rantoineen kaikille vapaana virkistysalueena.

Kotkan kaupungin ja Ahlströmin yhteisessä asemakaavasuunnitelmassa oli alla olevat kolme tavoitetta:

1.Kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen, alueen merellistä sijaintia hyödyntävän ja viihtyisän pientaloalueen sijoittaminen alueelle

2.Nykyisin virkistyskäytössä olevien alueiden ja virkistysyhteyksien kehittäminen ottaen huomioon lähiympäristön asukkaiden tarpeet

3.Luonnon ja maiseman arvojen huomioonottaminen

Ainakaan kaksi viimeistä eivät ole asemakaavaluonnoksessa toteutuneet.

Katso oheinen linkki kaupungin sivuille: Itärannan asemakaava ja asemakaavan muutos. Selostus.
Sivu 18, kohta 4.4. Suunnittelun tavoitteet.

Äijäkän pohjoisranta Kotkassa
Kaavoittamisen myötä nämä rantamaisemat tuhoutuvat.