Huomautuksia

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS)

Kotkan kaupunki
Tekninen toimiala
Maankäyttöosasto PL 114
48101 KOTKA

Viite / Hänvisning
Kotkan Itärannan asemakaavaluonnos, päivätty 7.9.2006

Asia / Ärende
MRA 30 §, KOMMENTIT ITÄRANNAN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ilmoittaa asiaotsikossa mainitusta Kotkan Itärannan asemakaavaluonnoksesta kommentteinaan seuraavaa:
Aiemmin kaava-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.3.2006 antamassaan palautteessa sekä käy-dyissä viranomaisneuvotteluissa (3.2.2006 ja 12.6.2006) ympäristökeskus on tuonut esille mm., että suunnittelualueen luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjumuodostumat kartoitettiin Kymenlaaksossa alun perin jo 1970- 1980-luvulla valtakunnallisen harjututkimuksen yhteydessä. Tiedot päivitettiin sittemmin Kymenlaakson POSKI-projektin yhteydessä 2000-luvun alussa.
Tehtyjen harjututkimusten perusteella Kotkan arvokkain harjumuodostuma mantereen puolella sijaitsee Itä
rannan kaavaluonnosalueella. Toinen vastaavanlainen harjumuodostuma on Lehmäsaaressa. Itärannan maa
kunnallisesti merkittävä muodostuma (Suulisniemi-Hiekkaniemi) rajoittuu itäisiltä osiltaan mereen, länsi
puolella on kallioalueita. Muodostuman geomorfologisia erityispiirteitä ovat mm. harjuselänteet ja harjurin
teet, harjukumpareet sekä upeat hiekkarannat. Harjugeologisesti arvokkaimmat osa-alueet harjumuodostumasta liittyvät rantavyöhykkeeseen ja harjumuodostuman rakentamattomiin alueisiin, olemassa olevista mökeistä pohjoiseen sekä harjumuodostuman eteläisiin osiin, harjukumpareineen ja hiekkarantoineen.
Kun harjugeologisten ominaispiirteiden lisäksi otetaan huomioon alueen merellinen sijainti ja maaston
helppokulkuisuus, voidaan perustellusti todeta, että kyseinen alue soveltuu erinomaisesti virkistyskäyttötar
koituksiin. Kyseessä on Kotkan kaupungin alueella oleva ainutlaatuinen kohde.
Koska Itärannan alue omaa merkittäviä luonnon-, maiseman- sekä virkistyskäyttöarvoja, ympäristökeskus
on neuvotteluissa antamissaan kommenteissaan painottanut, että harjualueen maankäyttöä koskevia ratkai
suja suunniteltaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää erilaisten vaihtoehtoihin laatimiseen ja niiden vaiku
tustarkasteluihin. Käydyissä keskusteluissa ympäristökeskus toi esille, että vaihtoehtojen suunnittelussa
kiinnitettäisiin huomiota ranta- ja harjuluonnon suojeluun / säilyttämiseen sekä alueen nykyisen ja tulevan
virkistyskäytön tarpeiden huomioimiseen.

Ympäristöministeriön 19.6.2001 vahvistamassa Kymenlaakson seutukaavassa ko. alue on suurimmaksi
osaksi varattu virkistysalueeksi. Laaditussa, mutta ei vielä lainvoimaa saaneessa Kymenlaakson maakunta
kaavassa, joka käsittää taajamat ja niiden ympäristöt, suunnittelualue on muutettu pääosin taajamatoiminto
jen alueeksi. Vain osa alueesta on ehdotettu jäävän edelleen virkistysalueeksi.


Sivu 2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyt-töä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä kulttuuriarvojen säilymistä. Asemakaavan sisältövaatimuksissa (MRL 54 §) edellytetään kaava laadittavaksi siten, että luodaan edellytykset ter-veelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Luonnonympäristöä tulee asemakaavaa laadittaessa vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.
Nyt kyseessä olevaa asemakaavaluonnosta (ja siihen liittyviä vaihtoehtoja) laadittaessa ei ympäristökeskuksen mielestä ole otettu riittävästi huomioon ko. alueen harjuluontoon ja muuhun luonnonympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Asuinrakentamiseen ehdotetaan otettavaksi käyttöön laajoja alueita rakentamatonta harjua sekä luontoselvityksessä arvokkaaksi todettua rantaa, kun taas jo rakennettu mökkialue jätetään pääosin virkistysalueeksi. Luonnoksen mukainen asuinkortteleiden toteutus johtaa näin menetellen maakunnallisesti arvokkaan harjumuodostumakokonaisuuden ja sen luonnontilaisten tai luonnontilaisten kaltaisten harjurantojen eritysarvojen hävittämiseen (vrt erityisesti asuinkorttelit 31 ja 32), mikä olisi sekä MRL:n että kestävän kehityksen vastaista.
Kaavaluonnoksen mukainen asuinkortteleiden rakentaminen ehdotetussa laajuudessaan merkitsee myös alueen tulevien sekä sen lähialueen nykyisten asukkaiden virkistyskäyttömandollisuuksien huomattavaa ja oleellista kaventumista, kun nykyinen yhtenäinen harjualue suljetaan luonnoksen mukaisilla asuinkortteleilla 31 ja 32, joista viimeksi mainitun korttelin tontit ulottuvat rantaan asti. Tällä estetään pääsy ranta-vyöhykkeelle ja virkistysalueen polkuverkosto joudutaan ohjaamaan suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevan Paaskallion maastoon. Paaskallio ei karujen luonnonolosuhteiden takia tarjoa samanlaista monimuotoista luonnonympäristöä virkistysalueena kuin harjun laki- ja ranta-alueet. Ympäristökeskus haluaa korostaa, että virkistyskäyttötarkoituksiin hyvin soveltuvien, riittävän laajojen ja yhtenäisten alueiden säilyttäminen on yksi keskeinen osa hyvää ja viihtyisää elinympäristöä ja tällä seikalla tulisi olla riittävä painoarvo alueen tulevaa maankäyttöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Alue on vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (0528503 Suulisniemi, luokka II), pohjavesialuerajaus on merkitty kaavaluonoskarttaan. Maaperä on hyvin / erittäin hyvin vettä läpäisevää. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.
Suunnittelualueella on yksi lopetettu teollisuuskaatopaikka. Kaatopaikan sisältämistä jätteistä ja haitta-ainepitoisuuksista tulee ympäristökeskukselle toimittaa vuonna 2006 tehty pilaantuneisuusselvitys. Alueen kunnostustarve mandollisine massanvaihto- ja maisemointitoimenpiteineen tulee selvittää erikseen. Suunnitelmista tulee pyytää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lausunto,,

Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö

Alueidenkäyttöpäällikkö Risto Suikki

Arkkitehti Tuija Stam

(teksti luettu koneellisesti kuvasta)